Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie NNW dzieci

 

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

 

Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

 

Rodzice decydyją o ubezpieczeniu dziecka w szkole i od nich zależy wybór ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

 

Informujemy, że m. st. Warszawa na drodze postępowania brokerskiego wyłoniło firmę, która oferuje ubezpieczenie dedykowane dla uczniów uczęszczających do warszawskich szkół i przedszkoli - Warszawski Program NNW.


O przystąpieniu do Warszawskiego Programu NNW decydują wyłącznie rodzice bądź opiekunowie dzieci. Przystąpienie jest dobrowolne.

 

Więcej informacji o ofercie NNW

 

Ulotki można również pobrać w szkole przy wejściach.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Informacje o ubezpieczeniu uczniów w roku szkolnym 2018-19