Wykaz konkursów szkolnych

6 - Dzielnicowy Konkurs Historyczny - 2018

DZIELNICOWY KONKURS HISTORYCZNY

„JÓZEF PIŁSUDSKI – OJCEM NIEPODLEGŁOŚCI ”

Wyniki konkursu:

 REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

II. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w dwóch grupach wiekowych:
 1. klasy IV-VI szkół podstawowych
 2. klasy VII-VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjum dzielnicy Wesoła.
III. ZASADY KONKURSU
 1. Głównym zadaniem uczestników konkursu jest wykazanie się wiedzą o postaci Józefa Piłsudskiego oraz jego wkładzie w odzyskanie Niepodległości przez Polskę w 1918r.
 2. Konkurs będzie miał formę testu.
 3. Prace oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 385  w Warszawie.
 4. CELE KONKURSU

- przybliżenie postaci Józefa Piłsudskiego – patrona Szkoły Podstawowej nr 385- uczczenie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę;

- poznawanie historii XX w.;

 1. ORGANIZACJA I TERMINARZ KONKURSU:
 2. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) i przesłanie jej faksem na nr 22 773 23 35 do dnia 20 października 2018 r. W zgłoszeniu należy podać liczbę uczestników.
 3. Nagrody rzeczowe otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych.
 4. Konkurs odbędzie się w środę 31 października 2018 r o godz. 11 w Szkole Podstawowej nr 385 przy ulicy Klimatycznej 1 w Warszawie.
 5. Uczeń uczestniczy w konkursie za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych (załącznik nr 2).  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i danych zawodnika oraz jego opiekuna na rzecz organizatora konkursu.
 6. Na życzenie opiekunów uczestników konkursu prace będą udostępnione do wglądu.
 7. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w poniedziałek 4 listopada 2018 r. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czwartek 8 listopada 2018 r. podczas Święta Szkoły.
 10. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest nauczyciel historii w SP 385 Mirosława Wiesiołek